Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 19 lutego 2019 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W załączonym pliku znajduje się instrukcja do wyszukiwarki obwodów szkół podstawowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020. Wyszukiwarka dostępna jest na stronie: http://www.mapa.um.warszawa.pl .

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego zgodnie z określonych w harmonogramie rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji:

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

 

Elektroniczny system rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej:

 

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main_inactive.action

 

Kryteria rekrutacji do klas I 2019 (1)

Harmonogram rekrutacji do klas I dla rodziców_2019 (1)

instrukcja_ wyszukiwarka obwodow szkolnych 2019 (1)

 

KANDYDACI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

SP376_wykaz punktów adresowych w obwodzie szkoły

 

Szczegółowe informacje można znaleźć  na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Elektroniczny System Rekrutacji:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
na rok szkolny 2017/2018
do Szkoły Podstawowej Nr 376

Od 1 września 2017 roku Gimnazjum przy Ziemskiego będzie wygaszane i jego oddziały  wejdą w skład nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22.  Tak więc nie będzie naboru do pierwszej klasy gimnazjum.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 3. ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
 4. uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 5. uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 1. 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Rekrutacja będzie odbywała się drogą elektroniczną zgodnie
z harmonogramem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14309_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach

Zasady przyjęć i kryteria

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14311_zasady-przyjec-do-klas-i-w-szkolach

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych  szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14310_kryteria-rekrutacji-do-klas-i-szkol

UWAGA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

Szkoły podstawowe prowadzone przez m.st. Warszawę tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Warszawy.

16 marca br. Rada m.st. Warszawy podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  W uchwale m.in. określone zostaną nowe obwody szkół.

20 marca br. na stronie systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl zostanie udostępniona wyszukiwarka obwodów, dzięki której rodzice będą mogli sprawdzić szkołę obwodową właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych znajdują się również na stronie Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

Pliki do pobrania:

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Kryteria rekrutacji do klas 1_2017_2018

Zasady przyjęć do klasy 1 na rok 2017_18

Harmonogram rekrutacji dla rodziców do klas 1

NABÓR DO KLAS IV – VII
na rok szkolny 2017/2018
do Szkoły Podstawowej Nr 376

Od 1 września 2017 roku Gimnazjum przy Ziemskiego będzie wygaszane i jego oddziały  wejdą w skład nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr 376  przy ul. gen. K. Ziemskiego 22,  tak więc, nie będzie rekrutacji do pierwszej klasy gimnazjum.

Nabór do klas na poziomie IV – VII SP 376 będzie odbywał się poprzez złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

Podania można pobrać  ze strony internetowej gimnazjum oraz z sekretariatu G126

http://www.gim126.waw.pl/

 

Wypełnione przez prawnych opiekunów podanie należy złożyć  w sekretariacie nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 (obecne Gimnazjum Nr 126).

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły

 

UWAGA – wypełnione przez rodziców podania mogą składać również sami uczniowie.

Rodzice wraz z dziećmi, którzy nie byli na Dniu Otwartym a chcą zwiedzić szkołę, mogą zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły telefonicznie lub osobiście w celu ustalenia możliwości zobaczenia pomieszczeń szkoły.

Plik do pobrania:

Podanie o przyjęcie do SP376_2017_18_IV_VII