Zima w mieście 2022

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2022 termin składania kart kwalifikacyjnych (jedna karta na jeden turnus) wraz z potwierdzeniem opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat upływa 19 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00. 

Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

· opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

· posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

Rekrutacja na wolne miejsca

25 stycznia 2022 r. godzina 8:00         Publikacja wolnych miejsc.

od 25 stycznia 2022 r. godzina 9:00    Zapisy na wolne miejsca w godzinach 9:00-15:00.  Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole. 

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku. 

Zima w Mieście 2022

 

Feryjna Placówka Edukacyjna zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej nr 376 , ul. Ziemskiego 22 w czasie ferii zimowych dniach 31.01.2022-04.02.2022 oraz 07.02.2022-11.02.2022. 

Feryjna Placówka Edukacyjna (w Szkole Podstawowej nr 376) funkcjonować będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji: 

  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki, 
  • przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2). 

Feryjna Placówka Edukacyjna (w SP 376) funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. 

Zapisy uczniów do Akcji organizowanej w FPE prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem internetowym:

warszawazimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji zobowiązani się wnieść opłaty za opiekę oraz posiłki.

Wysokość opłat to:

  • 35 zł dziennie za opiekę
  • 15 zł dziennie za posiłki.

Opłaty są obowiązkowe dla uczestników i wnoszone za pełen turnus lub jego wielokrotność (1 turnus lub 2 turnusy). 

Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w Szkole Podstawowej nr 376 zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie. Rodzic w takim przypadku składa w Szkole Podstawowej nr 376 zaświadczenie lekarskie dziecka. 

Opłaty dokonywane są przez rodziców/opiekunów prawnych: 

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r., po spełnieniu następujących warunków: 

  • do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skuteczne zgłoszenie (telefoniczne, e-mailowe lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego
  • złożenie do 18.02.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 376 wniosku o zwrot opłat. 
  • w dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność. 

Niedopełnienie jednego z wej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat. 

Na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl. są wszelkie szczegółowe informacje dot. akcji ,,Zima w Mieście” (harmonogram rekrutacji, zasady rekrutacji, wniosek o zwrot opłat do pobrania). 

Od 30 grudnia 2021 r. godziny 8:00 do 11 stycznia 2022 r. godziny 24:00 RUSZA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM 

 

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

tel./fax (22) 611-93-39
e- mail: sp376@edu.um.warszawa.pl

 

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376 

nauczyciel Gut Monika 

e-mail: mgut@sp376.pl