Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej sp376.pl – Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Przybysz,  rprzybysz@sp376.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 611 93 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, 04-408 Warszawa. Dojście pieszo ulicą gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego”, ulicą Szatkowników (od zajezdni Rembertów-Kolonia 02). Dojazd do zajezdni Rembertów-Kolonia 02 autobusami komunikacji miejskiej – linie 153, 159 od stacji PKP Warszawa Rembertów.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przy budynku Szkoły Podstawowej znajdują się parkingi samochodowe oraz na terenie szkoły miejsca dla rowerów. Brak podjazd dla wózków.

Wejście na teren szkoły poprzez furtkę z domofonem. Wejście do budynku dla osób nieuprawnionych możliwe tylko do portierni, dzwonek przy drzwiach wejściowych.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI