Informacje o wszawicy

Ze względu na zgłoszenia rodziców o wszawicy prosimy o sprawdzanie głów dzieci.

Drodzy Rodzice!

Wszawica to niestety zjawisko powszechne. Wszawicą można się zarazić nie tylko w szkole, ale również w miejscach, gdzie jest duże skupisko ludzi, tj. basen, przedszkole, świetlica środowiskowa , galeria handlowa,. W celu zapobiegania występowania tego zjawiska i wzmocnienia współpracy między rodzicami a szkołą oraz zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole prosimy o systematyczne i dokładne sprawdzanie dzieciom czystości skóry głowy i włosów (co najmniej 2 razy w tygodniu). Jest to najlepsza forma skutecznego działania profilaktycznego, która w efekcie może zapobiec rozprzestrzenianiu się wszawicy. W przypadku stwierdzenia gnid lub wszy u dziecka należy natychmiast podjąć działania w celu wyczyszczenia włosów. W takiej sytuacji rodzice powinni poinformować rodziców dzieci, z którymi dziecko miało kontakt oraz szkołę, aby można było podjąć działania mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wszawicy. Dzięki współpracy i komunikacji na linii szkoła-dom możemy ograniczyć występowanie wszawicy. Zarażenie się wszami głowowymi może przytrafić się każdemu. Nikt tu nie jest winny, gdyż wszawica nie wynika z braku higieny. Czystość włosów nie ma wpływu na infekcje. Więcej informacji na stronie internetowej www.pokonajwszy.pl

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy a w szkole nie ma pielęgniarki.

KROK 1

Dyrektor placówki zarządza o poinformowaniu wszystkich rodziców o zagrożeniu.

KROK 2

U dzieci, u których stwierdzono wszawicę konieczne jest podjęcie niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.

KROK 3

W zależności o stopnia skali zagrożenia wszawicą. Dyrektor lub upoważniona osoba wychowawca lub nauczyciel informuje wszystkich rodziców uczniów lub wychowanków o stwierdzeniu wszawicy w szkole. Zaleca:

  • podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,
  • codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
  • rozdaje ulotki informacyjne, jak pozbyć się wszy i postępować w domu, aby zapobiec dalszemu zarażaniu.

KROK 4

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

KROK 5

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,  jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor szkoły zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

 

Wszawica – prosimy o sprawdzenie głów dzieci