Lato w Mieście 2020

Zamieszczamy harmonogram korzystania z boiska szkolnego podczas „Lata w mieście” w roku szkolnym 2019/2020.

 

Harmonogram korzystania z boiska szkolnego

Poniżej zamieszczamy niezbędną dokumentację do zapoznania się w związku z udziałem dziecka w akcji „Lato w mieście” w roku szkolnym 2019/2020

Procedura organizacji zajęć_LwM

Zarządzenie nr 17

Procedura _ w przypadku zakażenia LwM

Procedura postępowania prewencyjnego LwM

Oświadczenie dla rodziców_ LwM

 

 

 

Lato w mieście 2020

WARSZAWASKA AKCJA „LATO W MIEŚCIE” 2020

 

 

W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej i decyzji organów państwa lub wystąpienia innych powodów, zastrzegamy sobie prawo odstąpienia
w części lub w całości organizacji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020
oraz wprowadzenia nowych zasad nie ujętych w wytycznych.

 

 

Od poniedziałku 8 czerwca ruszyły zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”.

 

 

W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

– Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas 9 jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są m.in. na stronie Biura Edukacji.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

 

Informacje dotyczące Akcji znajdują się również na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/lato_i_zima_w_miescie/22288-lato-w-miescie-2020-r

 

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

 1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania
  w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania
  w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1
 • przestrzeganie regulaminu FPE oraz procedur obowiązujących w FPE związanych
  z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).
 1. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato
  w Mieście” 2020 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz
  dni świątecznych) za wyjątkiem:
  • pierwszego i trzeciego tygodnia ferii letnich, który będzie trwał 4 dni tj. od 30 czerwca
   do 3 lipca 2020 r i 14 lipca do 17 lipca 2020 r.
  • ostatniego tygodnia ferii letnich, który może trwać 6 dni, tj. od 24 do 31 sierpnia.
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb
  i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły
  lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 • Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 • W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (pisemnego e-mailowego – sp376@edu.um.warszawa.pl lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
 • do 7 września 2020 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 według wzoru- udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 • W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie
  za pośrednictwem e-maila sp376@edu.um.warszawa.pl, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 • Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009
 • posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

NAZWA ODBIORCY: DBFO Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ADRES ODBIORCY : 04-401 Warszawa; ul. gen. A. Chruściela 28

 • Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę
  i rękawiczki jedno lub wielorazowego użytku.
 • Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 • O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 • Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja
  z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

  ________________________________________
  1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej 2020

Załącznik nr 5 do Wytycznych do zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji, organizowanej  w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 3. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2020.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
  w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
  w terminie określonym w harmonogramie tj. od 8 czerwca 2020 r. od godziny 12.00 do 14 czerwca 2020 r. do godziny 24.00.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się
  o przyjęcie do Akcji.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;

– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

– rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE
w tym samym terminie.

 1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2020 w szkołach/placówkach specjalnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2019/2020 organizują Akcję.
 3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać welektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 16 czerwca 2020 r. od godziny 13.00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 czerwca 2020 r. od godziny 14.00 do 19 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
 5. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem od 16 czerwca 2020 r. od godziny 14.00 do 19 czerwca 2020 r. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 8. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki.
 9. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w feryjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki .
 10. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 

 

Harmonogram zapisów do Akcji „Lato w Mieście” 2020

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

8 czerwca
godzina 12.00

 

14 czerwca
godzina 24.00

 

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

 

16 czerwca
godzina 13.00

 

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 

16 czerwca
godzina 14.00

 

19 czerwca
godzina 15.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę

 

16 czerwca
godzina 14.00

19 czerwca
godzina 16.00

 

Potwierdzanie woli udziału w Akcji „Lato w Mieście” 2020, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej wraz załącznikami
– potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji

 

22 czerwca
 godzina 14.00

 

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku

 

23 czerwca
godzina 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

– tylko do FPE, dysponujących miejscami;

– zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 23 czerwca 2020 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2020.

– na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do feryjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie
  o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach
  i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami,
  z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać
  się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w feryjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
  z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

23 czerwca
godzina 14.00

31 sierpnia
godzina 16.00

Zapisy na wolne miejsca

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 

Zasady Postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2020