Lato w Mieście 2023

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

 

PROGRAM AKCJI_10-14 LIPCA

PROGRAM_AKCJI_3_7 lipca

PROGRAM_AKCJI_26_30.06

 

 

tel./fax (22) 611-93-39

e- mail: sp376@eduwarszawa.pl

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376

nauczyciel Gut Monika

e-mail: mgut@sp376.pl

Lato w mieście w naszej szkole trwa od 26 czerwca do 14 lipca br.

Podział na grupy oraz harmonogram zajęć zostanie udostępniony w placówce w pierwszym dniu każdego turnusu.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania:

– legitymacji szkolnej;

– obuwia na zmianę;

– butelki z wodą (ilość dostosowana do potrzeb dziecka);

– piórnika z wyposażeniem (kredki, ołówek, nożyczki, klej);

– stroju dostosowanego do panujących warunków pogodowych;

– pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

Zwrot opłat za opiekę oraz żywienie:

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

* do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

* do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: mgut@sp376.pl , dnia poprzedzającego jego nieobecność.

WNIOSEK_O_ZWROT

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

Opłaty wnoszone są za:

* opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr: 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

* posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr 376
im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku następnego do ukończenia przez nie 26. roku życia.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

* posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
* złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki,
przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

* do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

* do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: mgut@sp376.pl , dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

* opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr: 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

* posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr: 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

wniosek_o_zwrot

 

Strona zapisów

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

http://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/

 

Harmonogram działania FPE Lato w Miescie 2023 REMBERTOW