List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do dyrektorów i nauczycieli dotyczący odnotowywanych w województwie mazowieckim przypadków wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

 

                                                                                                                                                                                                  Warszawa, dn. 27 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
WKS.576.29.2021.RK

Dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych województwa
mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w związku z odnotowywanymi w województwie mazowieckim przypadkami wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących (m.in. lisów, nietoperzy, saren itp.) oraz domowych (np. kotów) proszę o podjęcie niezwłocznych działań upowszechniających wiedzę, a tym samym podnoszących świadomość dzieci i młodzieży na temat tego zagadnienia.

Działania w tym zakresie należą do zadań profilaktycznych realizowanych z uczniami, m.in. w ramach zajęć edukacyjnych. Jednocześnie proszę o wdrożenie w tę tematykę dzieci w przedszkolach. Przeprowadzone zajęcia, zastosowane formy i metody powinny być dostosowane do danej grupy wiekowej dzieci i młodzieży, ich potrzeb oraz możliwości percepcyjnych, a także odnotowane w dziennikach zajęć.

Ponadto proszę o przekazanie, podczas realizacji ww. zadania, ulotek opracowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Inspekcję Weterynaryjną oraz Wojewódzką Staję Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, które na bieżąco są dostarczane do przedszkoli i szkół przez jednostki samorządu terytorialnego.

Udostępniam do wykorzystania:

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski