Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 – Szkoła ponadpodstawowa

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
znajdują się: https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej

 

Rekrutacja:

 • zaczyna się 15 maja,
 • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
 • ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 29 kwietnia.

Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

 1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
  • warszawska publiczna szkoła podstawowa – zaloguj się do systemu przez zakładkę „Zaloguj się”. Wprowadź login i hasło, które dostaniesz w swojej szkole;
  • szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
 2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
 3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
 • osobiście:
  • wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
  • inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • przez system,
 • przez e-mail – wyślij ich skan na adres e-mail wskazany przez szkołę, który znajdziesz  na jej stronie internetowej.

[!] Masz czas tylko do 29 maja do godz. 15.00 – jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały:

 • wstępne,
 • dwujęzyczne,
 • międzynarodowe,
 • przygotowania wojskowego,
 • sportowe,
 • mistrzostwa sportowego,
 • wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścisz taki oddział.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 

Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej   na liście preferencji.

Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.

Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji.

Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

Od 30 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów

 • sportowych,
 • mistrzostwa sportowego,
 • przygotowania wojskowego.

Terminy prób sprawności znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.

Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

Możesz do niego przystąpić, jeśli:

 • złożyłeś wniosek do 30 maja i wskazałeś w nim taki oddział

oraz

 • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Do 6 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej:

 • niepublicznej,
 • artystycznej,
 • spoza Warszawy

samodzielnie wprowadź do systemu:

 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

23 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

Po zalogowaniu się w systemie możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • innych wymaganych dokumentów.

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysłać na adres e-mail podany przez szkołę.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół
i oddziałów

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

 1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
 2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
 3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

[!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

 

Rekrutacja uzupełniająca

[!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl. Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają,
że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 31 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 3 do 4 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

Do 7 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.

9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

 

Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Zasady rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych na rok szkolny 2023/2024

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w internecie na stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej: system)

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, składają wniosek             wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w szkole pierwszego wyboru od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Wniosek wraz z innymi dokumentami kandydat składa w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:

 • osobiście: wydrukowany i podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego

lub

 • przez system

lub

 • e-mail na adres wskazany przez szkołę.

 

Do wniosku kandydat dołącza (w terminach określonych w harmonogramie):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

oraz

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

Jeśli kandydat wybrał technikum lub szkołę branżową I stopnia, dołącza również:

 • zaświadczenie lekarskie, które zawiera orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Laureaci

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów ogólnodostępnych ma kandydat, który jest:

 • laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 • laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty,
 • laureatem konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Kryteria rekrutacji

I etap

Na pierwszym etapie rekrutacji uwzględnia się łącznie:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które dyrektor danej szkoły wskazał jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu,
  • uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;
 • w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, które bierze się pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/.

II etap

Jeżeli kandydaci uzyskali takie same wyniki na pierwszym etapie, na drugim etapie przyjmuje się  uczniów z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwość wyboru kierunku kształcenia. Muszą być one potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

III etap

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie uwzględnia się:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata*
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe),

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).