Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 – Szkoła podstawowa

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Biura Edukacji, w zakładce rekrutacje do szkół podstawowych Aktualności – Edukacja (um.warszawa.pl)

 

 

Informacje ogólne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 

1.   7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

2.   6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:

 

dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym

albo

ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, że może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci:

dla których dana szkoła jest szkołą obwodową – na wniosek rodziców[1],

 

które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, którą wskazał im organ prowadzący, czyli burmistrz dzielnicy.

Zgłoszenie rodzice składają do dyrektora szkoły. Termin wskazuje harmonogram.

 

Zasady przyjęć[2]

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są:

– z urzędu – do szkoły obwodowej

– na wniosek rodziców – do szkoły poza obwodem.

 

1. Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły

Jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane jest z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania swoim i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń [3].

Nauka w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

2. Dzieci spoza obwodu

Dzieci, dla których wybrana szkoła nie jest obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół – ułożyć własną listę preferencji[4]. Nie ma ograniczenia liczby szkół, które można umieścić na liście.

Szkoła, którą rodzice umieszczą na pierwszym miejscu listy, jest szkołą pierwszego wyboru.

Dzieci przyjmowane są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[5].

Jeśli rodzic umieści na liście preferencji szkołę obwodową, dziecko będzie miało w niej zapewnione miejsce, jeśli nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Złożenie wniosku lub zgłoszenia

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka złóż w terminie, który podajemy w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
  • wprowadzisz dane dziecka do systemu,
  • wydrukujesz wniosek,
  • złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,
  • prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
  • szkoła zatwierdzi wniosek.
  1. Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.
  2. Jak złożyć wniosek lub zgłoszenie:
   Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
 • Wypełniaj wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:
  1. wypełnij wniosek lub zgłoszenie,
  1. dołącz w systemie skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,
  1. podpisz wniosek lub zgłoszenie profilem zaufanym.
   • Wypełnij wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie i zanieś do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu:
  1. wypełnij wniosek lub zgłoszenie,
  2. wydrukuj wypełniony wniosek lub zgłoszenie i podpisz go,
  3. zanieś do szkoły pierwszego wyboru, razem z dokumentami lub oświadczeniami, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
   • Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie. W tym celu:
  1. wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie,
  1. podpisz go,
  1. zanieś do szkoły pierwszego wyboru, razem z dokumentami lub oświadczeniami, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
  1. informacje zawarte we wniosku lub zgłoszeniu wprowadzi do systemu dyrektor szkoły.

[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek lub zgłoszenie, aby potwierdzić podane w nim informacje.

[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku[6].

  1. Podpisy złożone na wniosku lub zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
  2. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
  1. zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
  2. następnie postępuj jak w pkt 3 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.
  1. [!] W każdym oświadczeniu dopisz klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[7].

Postępowanie rekrutacyjne

  1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
  3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
   • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, które potwierdzą okoliczności z oświadczenia (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
   • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:

   • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
   • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
   • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[8].
  1. Komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć dzieci na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych, które spełnia każde dziecko.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

  1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.

  1. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:
   • pisemnie – w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
    lub
   • elektronicznie – w systemie informatycznym.
  2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
  3. Na koniec komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  • Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:

  • ogólnodostępnych,
  • integracyjnych.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:

  1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
  2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
   1. złóż we wszystkich szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny

lub

   1. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
  1. Układając listę wybranych szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
   1. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

   1. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
  2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor szkoły.
  3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły według powyżej opisanych zasad.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym[9]

Jeżeli Twój dziecko urodziło się w roku 2016 lub 2015 i miało odroczony obowiązek szkolny zaznacz w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją „Złożenie wniosku lub zgłoszenia” .

[1] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.

[2] Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, przygotowaliśmy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

[3] Art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

[4] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

[5] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).

[6] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”, § 2 „Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”

[7] Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

[8] Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2023 r. poz. 800.

[9] Art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Harmonogram rekrutacji do 1 klasy

Kryteria rekrutacji do klas I

Zasady przyjęć do 1 klasy