Rekrutacja do klas pierwszych – szkoła podstawowa

PRZYDZIAŁ DZIECI DO KLAS I

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna będzie obradowała 20 sierpnia br. (czwartek) przydzielając dzieci do oddziałów klasowych. Podział na klasy zostanie upubliczniony na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły w dniu 21 sierpnia br. o godz. 14.00.

Prośby dotyczące przydziału należy składać w formie pisemnej, mailowej na adres sp376@edu.um.warszawa.pl  do 25 sierpnia br. do godz. 15.00.

W złączeniu przekazujemy wyprawkę szkolną dla uczniów klasy I.

 

WYPRAWKA UCZNIA KL. I

przybory podpisane imieniem i nazwiskiem  

plecak lekki – bez stelażu

 • Zeszyt 32- kartkowy w kratkę (do korespondencji)
 • zeszyt 16- kartkowy (w 3 linie) z kolorową liniaturą – 2 szt,
 • zeszyt 16-kartkowy w kratkę -2szt,
 • farby plakatowe 12-kolorowe,
 • komplet pędzelków,
 • kubeczek na wodę,
 • zeszyt papierów kolorowych,
 • plastelina 12 kolorów,
 • blok rysunkowy duży A3 i mały A4,
 • blok techniczny biały i kolorowy A4,
 • teczka tekturowa (miękka) A4 z gumką 2 szt.,
 • kredki ołówkowe 12- kolorów bambino,
 • nożyczki o zaokrąglonych końcach,
 • duży klej w sztyfcie 2 szt.,
 • 2 ołówki, gumka, temperówka do grubych i cienkich kredek,
 • bibuła (zestaw kolorów),
 • buty na zmianę (z białą podeszwą),
 • strój na zajęcia ruchowe (koszulka i spodenki),
 • papier ksero,
 • chusteczki higieniczne – duże pudełko,
 • chusteczki nawilżane.

UWAGA !!!!!

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach bez zmian.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

 

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KL.I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dzieci urodzone w 2013 r. realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jako 6-latek w:

 

 1. oddziale przedszkolnym szkoły obwodowej chcące kontynuować edukację w kl. I w szkole obwodowej w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk zgłoszenie do szkoły obwodowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),
 2. oddziale przedszkolnym szkoły, którą organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, która nie jest szkołą obwodową, chcące kontynuować edukację w kl. I w tej szkole w dniach od 3 lutego otrzymują w sekretariacie szkoły druk Deklaracja woli zapisu do kl. I szkoły podstawowej i składają go w szkole do 2 marca (do godz. 16.00),
 3. przedszkolu, chcące rozpocząć naukę w kl. I  w szkole obwodowej (tylko i wyłącznie) w dniach od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając zgłoszenie do szkoły obwodowej, drukują go  i w formie papierowej zanoszą do szkoły obwodowej,
 4. oddziale przedszkolnym szkoły/przedszkolu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, od 3 marca (od godz. 13.00) do 19 marca (do godz. 20.00) biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji wypełniając wniosek, drukują go  i w formie papierowej zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

 

Dzieci ur. w 2014 r. zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej podlega taki, samym zasadom jak dziecko ur. w 2013 r.

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

lub

 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.

Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

 • występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego,
 • wypełniają w systemie wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka (w polu PESEL wpisują nr identyfikacyjny),
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają w szkole pierwszego wyboru

lub

 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę m.st. Warszawy, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:

– pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

– elektronicznie – w systemie informatycznym.

 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

 

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

Wypełniając wniosek, należy wybrać:

w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne

lub

w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny. Kopię orzeczenia składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny.

 • Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Decyzję o przyjęciu do oddziału integracyjnego kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, podejmuje dyrektor szkoły.

 

Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji znajduje się również na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami.

 1. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
 2. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021