Zima w mieście 2022

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

tel./fax (22) 611-93-39

e- mail: sp376@edu.um.warszawa.pl

 

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376

nauczyciel Gut Monika

e-mail: mgut@sp376.pl

 

Oświadczenia do złożenia w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

Oświadczenia należy drukować dwustronnie lub pobrać do wypełnienia w placówce.

 

Podział na grupy oraz harmonogram zajęć zostanie udostępniony w placówce w pierwszym dniu każdego turnusu.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania:

– legitymacji szkolnej;

– butelki z wodą (ilość dostosowana do potrzeb dziecka);

– maseczki ochronnej;

– piórnika z wyposażeniem (kredki, ołówek, nożyczki, klej);

– stroju dostosowanego do panujących warunków pogodowych;

– pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

Obowiązuje zakaz wnoszenia własnych zabawek w związku z obostrzeniami sanitarno- epidemiologicznymi.

 

 

Zwrot opłat za opiekę oraz żywienie:

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r., po spełnieniu następujących warunków:

 1. a) do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia
  (e-mailowego, osobistego oraz sms-owego pod numer: 790 341 307) przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. b) do 18.02.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 według udostępnionego wzoru.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

wniosek_o_zwrot

 

Opłaty wnoszone są za:

– opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

– posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, ul. gen. Karola Ziemskiego 22

 1. FPE funkcjonują w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1
 • przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).
 1. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r., po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (e-mailowego, osobistego oraz sms-owego pod numer: 790 341 307) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
 • do 18.02.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009
 • posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 5. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2022.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

—————————

1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Feryjnej Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte
w Warszawie, w ramach akcji ,,Zima w Mieście 2022”:

Wewnętrzna-procedura-bezpieczeństwa-obowiązująca-w-Feryjnej-Placówce-Edukacyjnej

 

Wytyczne GIS, MZ i MEiN dotyczące organizacji wypoczynku zimowego:

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_zimowego__dzieci_i_młodzieży_w_roku_szkolnym_2021-2022

 

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2022

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

30 grudnia 2021 r. godzina 8:00

11 stycznia 2022 r. godzina 24:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

 

12 stycznia 2022 r. godzina 16:00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13 stycznia 2022 r. godzina 8:00

19 stycznia 2022 r. godzina 12:00

1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus). Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę

2. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami,
– potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

21 stycznia 2022 r. godzina 16:00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

25 stycznia 2022 r. godzina 8:00

Publikacja wolnych miejsc.

 

 

 Rekrutacja na wolne miejsca

25 stycznia 2022 r. od godziny 9:00

 

Zapisy na wolne miejsca.
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.