Zima w mieście 2023

Szkoła Podstawowa nr 376 w Warszawie

tel./fax (22) 611-93-39

e- mail: sp376@edu.um.warszawa.pl

 

Kierownik FPE w Szkole Podstawowej nr 376

nauczyciel Gut Monika

e-mail: mgut@sp376.pl

 

Podział na grupy oraz harmonogram zajęć zostanie udostępniony w placówce w pierwszym dniu każdego turnusu.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania:

– legitymacji szkolnej;

–  obuwia na zmianę;

– butelki z wodą (ilość dostosowana do potrzeb dziecka);

– piórnika z wyposażeniem (kredki, ołówek, nożyczki, klej);

– stroju dostosowanego do panujących warunków pogodowych;

– pudełka do zapakowania niezjedzonego na stołówce śniadania.

 

 

Zwrot opłat za opiekę oraz żywienie:

 

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 31.03.2023r., po spełnieniu następujących warunków:

 

 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (e-mailowego: mgut@sp376.pl , osobistego oraz sms-owego pod numer: 790 341 307) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

 

 • do 3.03.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń i szkole.

 

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

wniosek_o_zwrot

wniosek_o_zwrot_pdf

W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: mgut@sp376.pl , dnia poprzedzającego jego nieobecność.

 

 

Opłaty wnoszone są za:

– opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

– posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2023

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

02.01.2023 r.
godzina 8:00

15.01.2023 r.
godzina 24:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

20.01.2023 r. godzina 16:00

Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23.01.2023 r.
godzina 8:00

31.01.2023 r.
godzina 12:00

1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę

2. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami – potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

03.02.2023 r. godzina 16:00

Informacja w systemie o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

06.02.2023 r. godzina 12:00

Publikacja wolnych miejsc.

 Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
 • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
 • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 06.02.2023 r. od godziny 12:00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2023;
 • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
  w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

od 06.02.2023 r. godzina 12:00

Zapisy na wolne miejsca w danej szkole/placówce.

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)

w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

 

 1. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1
 • przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

 

 1. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

 

 1. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

 

 1. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

 

 1. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 1. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

 

 1. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

 

 1. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 31.03.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

 

 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (e-mailowego: mgut@sp376.pl , osobistego oraz sms-owego pod numer: 790 341 307) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

 

 • do 3.03.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

 

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: mgut@sp376.pl , dnia poprzedzającego jego nieobecność.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009,
 • posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

 

 1. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 

 1. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2023 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

 

 1. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2023.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

——————————————

1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.