Świetlica – Informacje ogólne

1. Świetlica szkolna przy SP376 w Warszawie czynna jest

w godz. 6:45 – 17.30

Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej proszeni są o posiadanie dowodu osobistego podczas odbierania dzieci ze świetlicy.

 

Kadra pedagogiczna pracująca w świetlicy

Kierownik świetlicy: Anita Augustyniak – Pawella

Nauczyciele/wychowawcy świetlicy:

Patrycja Mroczkowska

Ewa Frączak

Małgorzata Popławska

Natalia Karbownik

Elżbieta Parr

Iryna Zaszewska

Urszula Polak

Urszula Krzymowska

Hanna Florjanowicz

Ewa Czajka

Bożena Jeżyna

Karolina Wysokińska

Z REGULAMINU ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 376 W WARSZAWIE

 

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły.
 3. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 – 17:30. Godziny pracy świetlicy są ustalane na dany rok szkolny, zgodnie z deklaracjami w tym zakresie rodziców (prawnych opiekunów), zawartymi w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 5. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy do 25 osób.
 6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe, w salach lekcyjnych.
 7. Składka na rzecz świetlicy jest dobrowolna i w całości przeznaczona jest na potrzeby dzieci (artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci w konkursach itp.). Rodzic deklaruje dobrowolną kwotę składki i wpłaca ją na konto świetlicy poprzez elektroniczną wpłatę do banku. Wychowawca świetlicy nie może przyjmować żadnych wpłat od rodziców. Numer konta świetlicy (subkonto rady rodziców) jest umieszczony na stronie szkoły i dostępny dla wszystkich rodziców.
 8. Świetlica realizuje swoje zadania według szkolnego oraz własnego, rocznego planu pracy spójnego z programem wychowawczo profilaktycznym szkoły.
 9. W sytuacji, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie reaguje na uwagi wychowawcy, naraża swoje i innych bezpieczeństwo lub zdrowie, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy.
 10. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 11. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela, że rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, wychowawca świetlicy:

a)niezwłocznie powiadamia kierownika świetlicy, pedagoga lub dyrektora szkoły;

b)nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły;

c)wzywa do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka;

d)jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe (a dodatkowo nietrzeźwa osoba odmawia opuszczenia budynku szkoły i żąda wydania dziecka), wychowawca wzywa policję.

e)wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 1. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach świetlicowych o godz. 17:30, wychowawca świetlicy:  
  a) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.
  b) ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców/ opiekunów i zapewni bezpieczeństwo i opiekę dziecku;
  c) w sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – informuje dyrektora szkoły i kierownika świetlicy.
  d) wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki.
  e) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy.
  f) wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 2. Rodzice zobowiązani są do ubrania dziecka w strój wierzchni odpowiedni do aktualnie panujących warunków pogodowych oraz zabezpieczenie dziecka w strój rezerwowy w szatni , w który dziecko będzie się mogło samodzielnie przebrać w sytuacji zamoczenia, zaplamienia, silnego zabrudzenia.
 3. Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami świetlicy osobiście, poprzez kontakt na odległość tzn. telefonicznie lub poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. Rodzice zobowiązani są do regularnego sprawdzania dziennika elektronicznego Librus i czytania wiadomości od wychowawców świetlicy, kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.
 4. Dziecko odebrane już raz ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione, nie może być tego dnia przyjęte powtórnie.
 5. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu, rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe, które rodzic dostarcza do szkoły.
 7. Zasady regulujące przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy zamieszczone są w „Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej”.

 

   Warszawa 1.09.2021r.

 1. Reżim sanitarny w świetlicy szkolnej SP 376 w Warszawie

Reżim sanitarny wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-COV-19.

 

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają możliwość korzystania ze środków do dezynfekcji rąk.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 4. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 5. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, maskotek itp.).
 6. W świetlicy szkolnej dostępne są jedynie takie zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, toalety oraz sprzętu sportowego.
 7. Wychowawca świetlicy poprzez wykorzystanie telefonu i kamer specjalnie do tego przeznaczonych (zamontowanych przy portierni szkoły) z których obraz obserwuje na urządzeniu: komputerze, laptopie lub tablecie – określa, które dziecko idzie do domu. Rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) oczekuje na dziecko przed szkołą.
 8. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę) wdraża “Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19”.
 9. W razie konieczności kontakt rodzica (opiekuna prawnego) z nauczycielem odbywa się telefonicznie przez podany numer rodzica (opiekuna prawnego) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy bądź przez dziennik Librus.

 

Warszawa, 1.09.2021r.

4.  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

ze świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo). Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) przyprowadzają dzieci do świetlicy, do odpowiedniego wejścia zgodnie ze schematem wejść do szkoły.
 3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe.
 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo wezwać rodzica/opiekuna prawnego w razie stwierdzenia symptomów choroby.
 5. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 6. Na początku roku szkolnego kierownik i wychowawcy świetlicy zbierają od rodziców pisemną deklarację (kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), określającą osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy i inne ważne informacje o dziecku.
 7. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo, wyrażają zgodę oraz wypełniają oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.
 8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun prawny) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).
 9. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy świetlicy.
 10. Dziecko odbierane jest przez rodzica (opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną) za pośrednictwem portiera SP376 w Warszawie lub bezpośrednio od nauczyciela świetlicy gdy grupa jest na boisku szkolnym lub placu zabaw.
 11. Wychowawca świetlicy, w chwili odbioru dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego, lub osobę upoważnioną), wpisuje do zeszytu odbioru dziecka ze świetlicy dane potwierdzające  tożsamość osoby upoważnionej (ma prawo poprosić, każdą upoważnioną osobę, o dowód osobisty w celu zweryfikowania danych).
 12. Rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy lub z miejsca przebywania grupy świetlicowej np. boiska szkolnego, patio świetlicowego, korytarza szkolnego. Można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 14. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców (opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną) ze świetlicy szkolnej do godziny 17.30 wychowawca świetlicy:

a)skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami);

b)zapewni bezpieczeństwo i opiekę dziecku;

c)po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) zawiadamia policję;

d)wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

    15. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

 1. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 2. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela, że rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, wychowawca świetlicy:

a)niezwłocznie powiadamia kierownika świetlicy, pedagoga lub dyrektora szkoły;

b)nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły;

c)wzywa do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka;

d)jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe (a dodatkowo nietrzeźwa osoba odmawia opuszczenia budynku szkoły i żąda wydania dziecka), wychowawca wzywa policję.

e)wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 

Warszawa, 1.09.2021r.

5. REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO I PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 376 W WARSZAWIE w TRAKCIE TRWANIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

 • Z boiska szkolnego i placu zabaw można korzystać wyłącznie w godzinach pracy świetlicy Szkoły SP376: 6.45 – 17.30.
 • Boisko szkolne i plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 • Boisko szkolne I plac zabaw zostało podzielone na 10 stref zabawy I wypoczynku odpowiednio po jednej strefie w danym dniu tygodnia dla każdej z 10ciu grup świetlicowych.
 • Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 5 do lat 10.
 • Dzieci na terenie boiska szkolnego i placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli.
 • Boisko szkolne oraz plac zabaw powinny być codziennie sprawdzone przez nauczyciela wychodzącego z dziećmi.
 • Nauczyciel każdorazowo decyduje o możliwości wejścia ucznia na urządzenie zabawowe, stosownie do wieku i rozwoju dziecka.
 • Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci.
 • Na boisko szkolne i plac zabaw może być wnoszony sprzęt sportowy.
 • Osoby przebywające na terenie boiska szkolnego i na placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i dbania o wniesiony sprzęt sportowy.
 • Ze względów bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
 • Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczona liczba dzieci.
 • Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać do nauczyciela.
 • Z uszkodzonego sprzętu nie wolno korzystać, należy go zabezpieczyć, a jeżeli jest to możliwe, usunąć z placu i zgłosić kierownikowi lub wychowawcy świetlicy.
 • Dzieci samowolnie nie mogą oddalać się od miejsca zabaw.
 • W razie zaistnienia wypadku, należy udzielić dziecku pomocy przedlekarskiej, powiadomić rodziców oraz dyrektora placówki.
 • Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na boisku szkolnym i placu zabaw. Dzieci w tym czasie powinny znajdować się pod opieką rodziców.

 

Na terenie boiska szkolnego i placu zabaw zabrania się:

 1. niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
 2. wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji (ławki, stoły),
 3. gry w piłkę nożną w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 4. spożywania słodyczy, jedzenia i picia podczas zabaw,
 5. wnoszenia ostrych przedmiotów,
 6. zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni,
 7. wprowadzania zwierząt.

Telefony alarmowe:

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Ogólny, pomoc – 112

Warszawa, 1.09.2021  r.

Konto dla dobrowolnych wpłat na świetlicę:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 376 w Warszawie
Santander Bank   59 1090 1753 0000 0001 5658 9914