Podział klas I

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas I

w dniu 25 sierpnia (piątek) o godz. 12. 00 w szkole zostały udostępnione listy klas I.

Poniżej zamieszczamy Procedurę odwoławczą:

Procedura odwoławcza

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają możliwość złożenia w sekretariacie szkoły podania do Komisji Rekrutacyjnej o zmianę przydziału klasy
    w nieprzekraczalnym terminie 29 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Podanie złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Złożone podania będą rozpatrywane w dniach 30-31 sierpnia 2023 r.
  3. 1 września 2023 r. zostaną wywieszone listy klas po rozpatrzeniu podań.
  4. Złożenie podania w sekretariacie szkoły nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia prośby.

 

Procedura odwoławcza