Laptopy dla uczniów klas czwartych

USTAWA

z dnia 7 lipca 2023 r.

o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli1)

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Art. 2. 1. W celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych:

1) uczniom klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniom publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, zwanych dalej „uczniami klasy objętej wsparciem”,

2) nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami”

– przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.

  1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.
  2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) dokonaniu zakupu komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej „laptopami”, i przekazaniu ich uczniom klasy objętej wsparciem;

2) przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, zwanych dalej „bonami”.

4. Organem właściwym do udzielania wsparcia jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Całkowity tekst ustawy oraz rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem poniżej w załączonych plikach pdf.

Ustawa z 07.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 08.09.2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 08.09.2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

Podział klas I

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas I

w dniu 25 sierpnia (piątek) o godz. 12. 00 w szkole zostały udostępnione listy klas I.

Poniżej zamieszczamy Procedurę odwoławczą:

Procedura odwoławcza

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają możliwość złożenia w sekretariacie szkoły podania do Komisji Rekrutacyjnej o zmianę przydziału klasy
    w nieprzekraczalnym terminie 29 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Podanie złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Złożone podania będą rozpatrywane w dniach 30-31 sierpnia 2023 r.
  3. 1 września 2023 r. zostaną wywieszone listy klas po rozpatrzeniu podań.
  4. Złożenie podania w sekretariacie szkoły nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia prośby.

 

Procedura odwoławcza

 

Udostępnienie boiska szkolnego

UWAGA !!!

 

W związku ze zmianą szczegółowych wytycznych sanitarnych dla otwarcia obiektów sportowych m. st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa

w Polsce, informujemy iż boisko  Szkoły  Podstawowej nr 376 przy gen. K. Ziemskiego zostanie udostępnione z dniem 4 czerwca 2020 r.

Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają grupy zorganizowane.

Wszystkie osoby przebywające na boisku  zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie w okresie epidemii koronawirusa od 4 czerwca 2020 roku do odwołania

i zasad zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego.

Grupy zorganizowane chcące skorzystać z boiska szkolnego proszone są o kontakt z kierownikiem gospodarczym SP376  – Teresą Matulewicz

numer telefonu 22 611-93-39 wew.25 lub tmatulewicz@edu.um.warszawa.pl w godz. 7.00  – 15.00

PILNE – dokumenty świetlica – PILNE

PILNE

Prosimy rodziców uczniów klas I-III o złożenie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Druk karty znajduje się na stronie http://www.sp376.pl/dokumenty/

Warunkiem przyznania godzin przez organ prowadzący jest liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Proszę sprawę uważać za pilną i dostarczyć zgłoszenie do 30 .08.2019 r.